شارژ کپسول های آتشنشانی

شارژکپسول های آتشنشانی باید درفاصله وزمان معین : سالانه،6ماهه،3ماهه وماهانه که طبق دستور سازنده مشخص خواهد شد انجام گیرد. وهمچنین نوع پودر استفاده شده باید همان نوعی باشد که سازنده کپسول توصیه کرده است. درهنگام شارژکپسول ها مواردی ازقبیل ظرفیت کپسول،فشار تخلیه،طول پرتاب،درصد تخلیه وزمان تخلیه باید کنترل شود. پلمپ سیم کپسول باید طوری پلمپ