کف آتشنشانی

-فوم یا کف آتش نشانی یکی از بهترین خاموش کننده های ( مایعات قابل اشتعال ) می باشد. کفهای اطفاء حریق مجموعه ای از حباب های مملو از هوا یا گاز می باشند که به روشهای متعدد از محلولهای کف بدست می آیند. انواع کف آتشنشانی: • پروتئینی : جهت خاموش کردن حریق های در