سيستم هاي کشف واعلام حريق

سيستم هاي کشف واعلام حريق (DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS) دامنه کاربرد سيستم هاي کشف واعلام حريق براي اگاهي سريع وبه موقع ازخطر اتش سوزي موثربوده ومي تواند قبل ازرسيدن محيط به شرايط بحراني فرصت لازم براي عمليات اطفاي حريق رافراهم اورد.به کمك اين سيستمها مي توان تا حدود زيادي ازتلفات وضايعات حريق جلوگيري نمودبه