مدیران ارشد سازمانی

مهندس حسن ابوالقاسمی

موسس و عضوهیئت مدیره گروه سرمایه شمس ماندگار

مدیر ارشد سازمان

مهندس محمدرضا ابوالفتحی

رئیس هیئت مدیره گروه سرمایه شمس ماندگار

مهندس وحید رضاعلی

معاونت تامین گروه سرمایه شمس ماندگار

دکتر پژمان علیدوستی

معاونت توسعه کسب و کار گروه سرمایه شمس ماندگار

مهندس محمدرضا رزمی

عضو هیئت مدیره گروه سرمایه شمس ماندگار

خانم معصومه گیتی زاد

معاونت قرارداد ها گروه سرمایه شمس ماندگار

خانم سلماز شرفی

معاونت امور مالی و اداری گروه سرمایه شمس ماندگار

مهندس محمدحسین قرابکلو

عضو هیئت مدیره گروه سرمایه شمس ماندگار

خانم زهرا رزمی

عضوهیئت مدیره گروه سرمایه شمس ماندگار

خانم معصومه آدینه وند

عضو هیئت مدیره گروه سرمایه شمس ماندگار