-فوم یا کف آتش نشانی یکی از بهترین خاموش کننده های ( مایعات قابل اشتعال ) می باشد.

کفهای اطفاء حریق مجموعه ای از حباب های مملو از هوا یا گاز می باشند که به روشهای متعدد از محلولهای کف بدست می آیند.

انواع کف آتشنشانی:

• پروتئینی : جهت خاموش کردن حریق های در سطوح آزاد بکار می رود . پروتئینی حیوانی ( متشکل از ضایعات گاو –گوسفند ) – پروتئینی گیاهی (گیاهان و قارچ) – پروتئینی آزمایشگاهی (تجزیه مواد پروتئینی)

• فلوئور و پروتئین ( fluoro protein )

• پرتوسعه: کف هایی که انبساط حجمی شان ( 20-2000 ) باشد

• AFFF : Aqueous Film Forming Foam

•AR-AFFF

انواع مایع کف:

مایع کف از نظر مواد تشکیل دهنده (مواد اولیه) : مایع کفهای پایه ( پروتئینی- غیر پروتئینی )

مایع کف از نظر تشکیل حباب ( مثلث کف ) : (آب + هوا + مایع کف ) مایع کف (شیمیایی –مکانیکی)

مایع کف از نظر توسعه حجمی ( انبساط حجمی ) : کف بدون حباب – کف ( کم توسعه- میان توسعه – پٌر توسعه )