شارژکپسول های آتشنشانی باید درفاصله وزمان معین : سالانه،6ماهه،3ماهه وماهانه که طبق دستور سازنده مشخص خواهد شد انجام گیرد.
وهمچنین نوع پودر استفاده شده باید همان نوعی باشد که سازنده کپسول توصیه کرده است.
درهنگام شارژکپسول ها مواردی ازقبیل ظرفیت کپسول،فشار تخلیه،طول پرتاب،درصد تخلیه وزمان تخلیه باید کنترل شود.
پلمپ سیم کپسول باید طوری پلمپ شود که درمواقع نیاز باید به راحتی بریده شود ونباید این پروسه زمان بر باشد .
درهنگام شارژکپسول ها باید کارت مشخصات شارژاعمال شود تاتاریخچه ای از شارژهای هرکپسول کامل باشد.
هرکپسول بعداز هربار مصرف هرچند به مقدار کم باید شارژ شود.
درهنگام شارژکپسول آتشنشانی باید وضعیت ظاهری محصولات هم چک شود تا درصورت وجود مشکل زنگ زدگی یا وجود مشکل دردستگیره یا مشکلات دیگر اقدام به رفع آنها شود.
روی کپسول ها هر2سال یکبار باید تست هیدرواستاتیک انجام شود.

توجه:
تست هیدرو استاتیک آزمایشی است که برای ما مشخص میکند که آیا سیلندر هوا، سیلندر گاز ویا لوله کشی دستگاه مورد نظر ما می تواند تحت فشار نامی کار کند یاخیر!