گروه سرمایه شمس ماندگار

گروه سرمایه شمس ماندگار با هدف حمایت از تولید داخلی و چرخه‌ی اقتصادی کشور با بهره‌ گیری از مجموعه ی کامل از کارشناسان متخصص و تولید کننده‌های مجرب فعالیت خود را آغاز نموده است. رشد و استفاده از تخصص جوانان کشور عزیزمان ایران و ارتقای سطح کیفیت محصولات تولید داخل با سرمایه گذاری مناسب و هدفمند به همراه تیم تحقیقاتی فعال در زمینه های صنعتی و بازرگانی یکی دیگر از اهداف گروه سرمایه شمس ماندگار می‌باشد .

گروه سرمایه شمس ماندگار با سرمایه گذاری در صنایع مختلف‌ و فراهم کردن بسترهای تولید و اشتغال زایی برای این صنایع فعالیت خود را آغاز نموده است .

گروه سرمایه شمس ماندگار

گروه سرمایه شمس ماندگار با هدف حمایت از تولید داخلی و چرخه‌ی اقتصادی کشور با بهره‌ گیری از مجموعه ی کامل از کارشناسان متخصص و تولید کننده‌های مجرب فعالیت خود را آغاز نموده است. رشد و استفاده از تخصص جوانان کشور عزیزمان ایران و ارتقای سطح کیفیت محصولات تولید داخل با سرمایه گذاری مناسب و هدفمند به همراه تیم تحقیقاتی فعال در زمینه های صنعتی و بازرگانی یکی دیگر از اهداف گروه سرمایه شمس ماندگار می‌باشد .

گروه سرمایه شمس ماندگار با سرمایه گذاری در صنایع مختلف‌ و فراهم کردن بسترهای تولید و اشتغال زایی برای این صنایع فعالیت خود را آغاز نموده است .

فعالیت های شرکت سرمایه شمس ماندگار:

  • سرمایه گذاری در مجموعه های تولیدی و صنعتی
  • اشتغالزایی و مدیریت برنامه ریزی کلان
  • هدف گذاری شرکت ها در چارچوب راهبرد های مدیریت
  • ایجاد یکپارچگی در سیستم مدیریت مالی و بازرگانی شرکت های زیرمجموعه
  • هماهنگی و برنامه ریزی شرکت های زیرمجموعه همسو با دیدگاه کلان مدیریت

فعالیت های شرکت سرمایه شمس ماندگار:

  • سرمایه گذاری در مجموعه های تولیدی و صنعتی
  • اشتغالزایی و مدیریت برنامه ریزی کلان
  • هدف گذاری شرکت ها در چارچوب راهبرد های مدیریت
  • ایجاد یکپارچگی در سیستم مدیریت مالی و بازرگانی شرکت های زیرمجموعه
  • هماهنگی و برنامه ریزی شرکت های زیرمجموعه همسو با دیدگاه کلان مدیریت

شرکت های مرتبط